sobota, 13 sierpnia 2016

Ars Celebrandi AD 2016 czyli czas na powrót biskupów do Tradycji Katolickiej


 W dniach od 4 do 11 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, odbyły się jedyne takie w świecie warsztaty tradycyjnej liturgii  i muzyki  kościelnej. Gdzie harmonijnie i wzajemnie się potrzebując spotkały się dwa środowiska: Tradycji Katolickiej i rekonstruktorów chorału gregoriańskiego, dominikańskiego. Owocem bezpośrednim Ars Celebrandi jest 7 nowych prezbiterów, którzy nauczyli się od zera odprawiać Mszę Trydencką. Inny o wiele głębszy i donośniejszy owoc będzie wtedy kiedy biskupi Kościoła odkryją, pokochają i przywrócą katolicką liturgię, i doktrynę. Czas na "nawrócenie biskupów".

Redakcja

Oddajmy głos samemu biskupowi:

Biskup Mering gościem warsztatów Ars Celebrandi

12 sie 2016
„To, co mnie naj­bar­dziej zdu­miewa, ale tak rado­śnie, to fakt, że tą formą spra­wo­wa­nia litur­gii, która wcale nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­suje się wielu mło­dych ludzi” — powie­dział biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego, która spra­wo­wana była w jego obec­no­ści w dniu 9 sierp­nia br. w bazy­lice licheń­skiej. Pod­czas uro­czy­stej litur­gii, będą­cej kul­mi­na­cyj­nym punk­tem warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­brandi, biskup Mering wygło­sił kazanie.
Z róż­nych stron sły­szymy prze­po­wied­nie o tym, że chrze­ści­jań­stwo się koń­czy, że wyczer­pało swoje siły. Tym­cza­sem to zain­te­re­so­wa­nie mło­dych ludzi tą trudną, ale jed­no­cze­śnie piękną litur­gią budzi dużo nadziei” — dodał ordy­na­riusz wło­cław­ski. Pod­kre­ślił także fakt, że mło­dych ludzi pró­buje się dziś pozba­wić tra­dy­cji, „wyrwać z serca część ich toż­sa­mo­ści”, wsku­tek czego nie mogą oni odna­leźć miej­sca w życiu. „Dla mnie dowo­dem na to jest fakt, że tak wielu mło­dych wpada w wszel­kiego rodzaju depre­sje, traci poczu­cie sensu życia” — stwier­dził.
Biskup Wie­sław Mering zwró­cił uwagę na zna­cze­nie ciszy i spo­koju, obec­nych w daw­nej litur­gii łaciń­skiej: „To jest bar­dzo bogata litur­gia. Tu jest spo­kój, tu jest ład, tu jest dużo ciszy, tu jest piękny śpiew, tu jest modli­twa, która musi rodzić się w ciszy serca. Jan Paweł II tak pięk­nie powie­dział o tym zja­wi­sku, że mil­cze­nie przed Bogiem staje się samą modli­twą. To, co tu jest impo­nu­jące: nie ma żad­nego pośpie­chu. Pośpiech w litur­gii to śmierć. Cią­gle sły­szę: «Te bisku­pie msze są nie do znie­sie­nia, bo one są za dłu­gie”. Ale to bie­rze się z tego, że czło­wiek nie chce dawać, tylko brać. Chce cią­gle znaj­do­wać jakieś «pod­niety», które go roz­ry­wają. Nato­miast nie jest zdolny oddać swo­jego czasu, swo­jego mil­cze­nia, swo­jego wyci­sze­nia Panu Bogu”.
Biskup Wie­sław Mering stwier­dził, że nigdy jako biskup nie uczest­ni­czył w tak sta­ran­nie przy­go­to­wa­nej i tak peł­nej wymow­nych zna­ków litur­gii Mszy świę­tej, oraz pochwa­lił orga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków warsz­ta­tów Ars Cele­brandi za cześć dla Naj­święt­szego Sakra­mentu, jakiej dają dowód sta­ranną cele­bra­cją litur­gii.
Warsz­taty litur­giczne Ars Cele­brandi odby­wały się w Sank­tu­arium Maryj­nym w Liche­niu już trzeci raz. Tego­roczna edy­cja trwała od 4 do 11 sierp­nia. 170 uczest­ni­ków z kraju i zagra­nicy uczyło się cele­bro­wać Msze święte w kla­sycz­nym rycie rzym­skim albo rycie domi­ni­kań­skim, lub też słu­żyć na nich jako mini­stranci i śpie­wacy litur­giczni.
Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów Ars Cele­brandi jest sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia, a patro­nami hono­ro­wymi: Jego Eks­ce­len­cja biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering oraz Komi­tet Orga­ni­za­cyjny Świa­to­wych Dni Mło­dzieży Kra­ków 2016.
Z tek­stem kaza­nia, wygło­szo­nego przez Księ­dza Biskupa pod­czas Mszy św. solen­nej coram epi­scopo w dniu 9 sierp­nia, można się zapo­znać tutaj.
Ksiądz Biskup udzie­lił nam rów­nież wywiadu. Jego tekst jest dostępny tutaj, a wer­sji dźwię­ko­wej można wysłu­chać w kanale Ars Cele­brandi na SoundC­loud.
za: http://arscelebrandi.pl/
foto za:  https://www.facebook.com/Ars-Celebrandi-485133738273762/
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger