niedziela, 14 grudnia 2014

Linda Gibbons pisze z kanadyjskiego więzienia

 ZAMIEŚCILIŚMY NA BLOGU LIST OTWARTY W SPRAWIE PANI LINDY GIBBONS, AKTYWISTKI PRO-LIFE. OTO JEJ ODPOWIEDZ, LIST Z WIĘZIENIA, KTÓRYM PRZEBYWAŁA. OBECNIE PANI LINDA PRZEBYWA JUŻ NA WOLNOŚCI.

Lord’s Day Nov 9, 2014
Dear Piotr,
                Greetings in the Lord and Giver of life, our Lord Jesus Christ.
                I’m praying this finds you well and blessed of our God.
                Thank you for your open letter to our parliament on behalf of Canada betrayed unborn children.
                It is a sad indictement(?) that animals in this country have more rights than unborn children do.
                The Morgantaler abortuary that I am arrested in front of is located in a building that also houses a veternarianis (?) office.
                While I’m holding my Why Mom? placard and walking in front of that building I see pet owners arriving with dogs and checking in over a voice intercom system.
                Dogs receive specialized health case ( prawdopodobnie chodziło o care) in the same local where humans are exterminated -Canada’s undying shame.
                I pray Poland never allows hard cases to make bad laws. No medical condition can make a child’s life ‘’unworthy of life’’.
                The nazis did that, we said never again, but did it again anyway and now have abortion on demand for any reason. Let Poland say Never Again and mean it!
                May God continue to use you mightly for the sake of our unborn friends.
                A favourite quote that continues to inspire me by its simple truth goes ‘’ He who wants to win the world for Christ must have the courage to come in conflict with it.’’
                That was written by Father Titus Brandsna (?) who died by lethal injection in the death camp. His crime? Refusing to use his influence to assist Hitler in carrying out his plan to liquidate the Jews. He chose death over compromise, that’s what courage is speaking back life to a death culture. Fr Titus being dead yet speaks!
                They don’t shoot pro-lifer’s here yet so I remain content in my correction’s ‘’hotel’’ facing no worse than institutional food and canned noise for music - hardly to be deemed suffering by any stretch.
                Trial is this week. One thing quaint about the legal system that processes me. It is intention chewing me up but can’t quite figure out how to swallow me.
                Civil disobedience is to make oneself hard to digest. The conflict continues ever forward.  Again thanks for your rebuke.
                Peace of Christ.
                                                                                                                                             Linda
PS. Thank you for Poland’s embrace of Mary Wagner, she’s precious to God and for me
Drogi Piotrze,
                Pozdrawiam Cię w Panu i Dawcy życia, naszym Panu Jezusie Chrystusie.
                Modlę się, by ten list zastał Cię w dobrym zdrowiu i błogosławieństwie naszego Boga.
                Dziękuję Ci za Twój list otwarty, napisany w imieniu zdradzonych i nienarodzonych kanadyjskich dzieci do naszego parlamentu.
                To smutne, że zwierzęta w tym państwie mają więcej praw niż nienarodzone dzieci.
                Klinika aborcyjna Morgantaler przed którą zostałam aresztowana znajduje się w budynku, w którym znajduje się przychodnia weterynaryjna.
                Podczas gdy trzymam mój plakat Dlaczego Mamo? I chodzę przed budynkiem, widzę ludzi przychodzących z psem i anonsujących się przez interkom.
                Psy otrzymują specjalistyczną opiekę medyczną w tym samym miejscu, w którym eksterminowani są ludzie - to nieśmiertelny wstyd Kanady.
                Modlę się, by Polska nigdy nie pozwoliła ciężkim przypadkom ustalać złych praw. Żaden stan zdrowia nie może uczynić życia dziecka ,,niegodnym istnienia”.
                Tak robili naziści, my mówiliśmy ,,nigdy więcej’’ ale sami tak robiliśmy, a teraz umożliwiamy aborcję na żądanie z byle jakiego powodu. Niech Polska powie ,,nigdy więcej” i niech pójdą za tym czyny!
                Niech Bóg wciąż z całej siły Tobą kieruje dla dobra naszych nienarodzonych przyjaciół.
                Moja ulubiona sentencja, która wciąż mnie inspiruje swoją prostotą brzmi: ,,Ten, kto chce wygrać świat dla Chrystusa musi mieć odwagę by się z nim zmierzyć.”
                Te słowa są dziełem Ojca Tytusa Brandsna, który umarł po przyjęciu zastrzyku z trucizną w obozie zagłady. Jego zbrodnia? Odmówił użycia swego wpływu do pomocy Hitlerowi w realizacji jego planu likwidacji Żydów. Wybrał śmierć, nie kompromis, tak właśnie odwaga przeciwstawia życie przeciwko cywilizacji śmierci.
                Tutaj jeszcze nie strzelają do obrońców życia, tak więc jestem zadowolona w moim ,,hotelu”, najgorsze z czym się spotykam to narzucane jedzenie i hałas - to niemal żadne cierpienie według jakiejkolwiek definicji.
                Rozprawa jest w tym tygodniu. Jedna ciekawa sprawa o systemie prawnym, który mnie sądzi. Chce mnie przeżuć, ale nie wie jak połknąć.
                Obywatelskie nieposłuszeństwo to uczynienie siebie ciężkostrawnym. Konflikt wciąż trwa. Jeszcze raz dziękuję Ci za zwrócenie uwagi.
                                                                                                                                             Linda
PS. Dziękuję za ciepłe przyjęcie Mary Wagner w Polsce, jest cenna dla Boga i dla mnie.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger