sobota, 13 grudnia 2014

Władze Radzynia Podlaskiego zawierzają miasto Jezusowi

Za­wie­rze­nie Je­zu­so­wi mia­sta za po­śred­nic­twem Matki Bo­skiej - to jedna z pierw­szych de­cy­zji no­we­go bur­mi­strza Ra­dzy­nia Pod­la­skie­go, Je­rze­go Rę­be­ki - po­da­je gazeta.​pl. Były poseł PiS zo­stał bur­mi­strzem mia­sta po wy­gra­nej w dru­giej turze wy­bo­rów. Jak sam mówi "jest czło­wie­kiem głę­bo­kiej wiary".


Foto: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta Jerzy Rębek
Gazeta.​pl in­for­mu­je o mailu od czy­tel­ni­ka, który za­uwa­żył, że w cza­sie mszy w in­ten­cji miesz­kań­ców, która od­bę­dzie się dziś o godz. 18 w ko­ście­le Trój­cy Świę­tej zo­sta­nie "do­ko­na­ny akt za­wie­rze­nia Panu Je­zu­so­wi przez ręce Maryi Panny Mia­sta Ra­dzyń Pod­la­ski i jego miesz­kań­ców". Czy­tel­nik za­uwa­ża, że wybór Ko­ścio­ła, w któ­rym od­bę­dzie się msza, nie jest przy­pad­ko­wy, gdyż pro­boszcz pa­ra­fii "otwar­cie wspie­rał obec­ne­go bur­mi­strza".
We­dług bur­mi­strza "nie ma po­wo­dów do sen­sa­cji". Rębek tłu­ma­czy, że za­mó­wił mszę dla dobra Ra­dzy­nia "za­rów­no dla wie­rzą­cych, jak i nie­wie­rzą­cych".
O Je­rzym Rę­be­ku było już gło­śno w maju 2013 roku w związ­ku z wy­po­wie­dzią do­ty­czą­cą in vitro, skie­ro­wa­ną do dzie­ci od­wie­dza­ją­cych Sejm. "Niech to usły­szy naj­młod­sze po­ko­le­nie: żeby sio­strzycz­ka lub bra­ci­szek na­ro­dził się z in vitro, kil­ko­ro spo­śród nich musi umrzeć. To na­ru­sza piąte przy­ka­za­nie, które mówi »Nie za­bi­jaj«" mówił.
(mp; NZ)

 http://wiadomosci.onet.pl/lublin/wladze-radzynia-podlaskiego-zawierzaja-miasto-jezusowi/emc6z?utm_source=onetsg_fb&utm_medium=onetsg_fb_info&utm_campaign=onetsg_fb

czwartek, 11 grudnia 2014

Bp.Fellay święci szopkę bożonarodzeniową w Parlamencie Europejskim

Crèche de Noël au Parlement Européen : les discours
Écrit par Civitas   
11-12-2014  
 
Crèche de Noël au Parlement européen
Écrit par Civitas   
10-12-2014
_MG_8524_1 .jpg
_MG_8511_1 .jpg
CRECHE PARLEMENT EUROPEEN bénédiction.JPG
CRECHE PARLEMENT EUROPEEN mgr-fellay.JPG
CRECHE PARLEMENT EUROPEEN 1.JPG
Inauguration et bénédiction de la crèche de Noël au Parlement Européen
Écrit par Civitas   
10-12-2014
Civitas installe une crèche au Parlement Européen et la fait bénir par Mgr Fellay
Écrit par Civitas   
10-12-2014
benediction_creche_parlement_europeen_bruxelles_par_mgr_fellay_141209_02
Ce 9 décembre 2014, à l’initiative de Civitas et avec l’appui de l’eurodéputé Mario Borghezio, une crèche de Noël a été inaugurée au Parlement Européen à Bruxelles. C'est Mgr Fellay, supérieur général de la FSSPX, qui a souhaité venir personnellement pour bénir cette crèche.
Une magnifique crèche de Noël, de grande taille, a trouvé sa place dans l’espace officiel du Parlement Européen, au milieu d’un hall central de l’institution européenne.
A 16h30, ce mardi 9 décembre, le député européen Mario Borghezio a accueilli les personnes invitées à assister à l’inauguration de cette crèche de Noël. Des eurodéputés, des assistants parlementaires et des fonctionnaires européens, ainsi que quelques invités extérieurs, étaient présents.
Alain Escada, président de Civitas, a brièvement pris la parole pour rappeler que cet Enfant-Jésus au centre de la crèche est appelé à régner sur les Nations et que tout pouvoir vient de Dieu.
benediction_creche_parlement_europeen_bruxelles_par_mgr_fellay_141209_01
En ce centenaire de la mort de Saint-Pie X, le président de Civitas a cité devant les eurodéputés ces paroles célèbres du souverain pontife : “La civilisation n’est plus à inventer : elle a été, elle est, c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins”.
Ensuite, Mgr Bernard Fellay a procédé à la bénédiction de cette crèche de Noël. Puis, à son tour, le Supérieur général de la FSSPX s’est adressé aux présents.
"C'est là que tout a commencé, dans la crèche. Il est donc normal que les dirigeants de l'Europe rendent hommage à ce Dieu qui vient au milieu des hommes pour les sauver, Lui qui est le Roi des Rois. Car rappellons-nous ce que disait dit le cardinal Pie : "si le moment n’est pas venu pour Jésus-Christ de régner, alors, le moment n’est pas venu pour les gouvernements de durer."
Par la bénédiction de cette crèche, l'Eglise va lier cet endroit à la grâce du Bon Dieu. Ce petit endroit va devenir un sacramental et profiter à tous ceux qui viendront se recueillir ici."
Dans un court entretien vidéo à paraître bientôt, Mgr Fellay a invité tout le monde à avoir le courage de participer à la veillée du 17 décembre à 20 H 00 , devant la crèche de Noël, aux abords de la "Libre Pensée" à Paris.
L’événement était couvert en exclusivité par Médias-Presse.Info et La Porte Latine.

http://www.civitas-institut.com/

niedziela, 7 grudnia 2014

W 2018 we Francji liczba księży tradycyjnych zrówna się liczbie księży modernistycznych.

Nowa wiosna Kościoła we Francji. Jedyną nadzieją tradycjonaliści!

„We Francji posługę pełni tylko 14 tys. księży diecezjalnych. Około połowa z nich przekroczyła 75. rok życia” – czytamy na włoskim blogu „Cordialiter”. Tymczasem tradycjonalistyczne seminaria są pełne, kryzys powołań nie dotyka także konserwatywnej diecezji Frejus-Toulon, w której alumni poznają tradycyjną liturgię i duchowość.

„Już samo prowadzenie jednej parafii jest wymagającym zadaniem. We Francji normalną sytuacją stało się, że jeden proboszcz zajmuje się kilkunastoma parafiami. Regularna celebracja Najświętszej Ofiary nie jest w tym przypadku możliwa. W większości kościołów parafialnych Msza święta jest sprawowana tylko okazjonalnie. W diecezji Langres każdy ksiądz musi zajmować się średnio 50 parafiami. Krótko rzecz ujmując, niemal poddano się duchowej katastrofie. Liczba udzielanych święceń kapłańskich także nie wygląda zachęcająco. W 2009 roku święceń kapłańskich udzielono 89 duchownym diecezjalnym. To o wiele za mało, by zrekompensować spadek liczebności duchowieństwa następujący z powodów naturalnych. Dane te wyglądają jak raport strat armii toczącej bitwę. Można zapłakać” – czytamy na blogu „Cordialiter”.

Od tej ogólnej tendencji, znanej we Francji od dekad, istnieje jeden wyjątek. Tradycjonalistyczne zakony i stowarzyszenia życia apostolskiego, a także diecezje w których kultywowana jest tradycja Kościoła, nie cierpią na skutek braku powołań. To z kolei pozwala mieć nadzieję, że wraz z biegiem czasu powstawać będą kolejne takie inicjatywy i seminaria oferujące tradycyjną formację teologiczną, duszpasterską i liturgiczną.

Relatywistycznego „ducha” II Soboru Watykańskiego w szczególności wyznawali właśnie Francuzi. Sekundować mogli im w tym tylko Niemcy i hierarchowie z krajów Beneluksu. „Kościół we Francji nie posiadał takich pieniędzy, by zmienić wspólnotę wierzących w sprawny biznes, w którym biskupi sprawują stanowiska prezesów. Na mapie Francji istnieje kilka jasnych punktów, jak na przykład całkiem tradycjonalistyczna diecezja Frejus-Toulon, której liczba seminarzystów dorównuje liczbie alumnów ze wszystkich francuskich diecezji (wyłączając paryską). Innym źródłem nadziei dla Francji są klasztory – to często silne bastiony ortodoksji. Oczywiście, chodzi o te klasztory, w których mnisi nie wymarli” – zauważa włoski katolik.

Ks. Ray Blake zauważa, że podobna tendencja dotknie także inne kraje Europy i Stany Zjednoczone. „Dla przykładu w Nowym Jorku ogłoszono ostatnio, zamknięcie/połączenie 100 parafii. Takie zmiany nastąpią także w innych miejscach z bardzo prostego powodu: relatywizm jest zabójczy, nieatrakcyjny i beznadziejny. Jest atrakcyjny jedynie dla ludzi należących do określonego pokolenia, młodych odpycha” – czytamy na stronie marymagdalen.blogspot.com. Duchowny zachęca do cierpliwości: upływ czasu i następująca wraz z nim zmiana pokoleniowa rozwiąże wiele spośród problemów, z jakimi się dziś borykamy.

Jeden z autorów bloga „Rorate Caeli” dodaje z kolei, że możemy już obserwować pierwsze poważniejsze zmiany. W trakcie październikowego synodu poświęconego rodzinie francuscy hierarchowie odmówili publicznego poparcia obozowi kard. Waltera Kaspera. Francusko-niemiecki sojusz, który tak silnie wpłynął na efekt prac soborowych, został naruszony. Kościół we Francji – w przeciwieństwie do Niemiec – jest finansowany bezpośrednio przez wiernych. Znaczenie konserwatywnych duchownych nad Sekwaną będzie rosło.

Przeczytaj także: Niemcy: bogaty, skorumpowany Kościół.

Read more: http://www.pch24.pl/nowa-wiosna-kosciola-we-francji--jedyna-nadzieja-tradycjonalisci-,32044,i.html#.VGKT-djVsIE.facebook#ixzz3IptXSlY2
 
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger