sobota, 23 maja 2009

Testament Arcybiskupa Lefebvre

HISTORYCZNE KAZANIE ARCYBISKUPA

Sermon historique de Mgr Lefebvre, Jubile sacerdotal, 23 septembre 1979, Paris:

HISTORYCZNE KAZANIE J. E. Abpa Lefebvre’a z okazji 50 rocznicy jego kapłaństwa, 23 września 1979, Paryż [tłumaczenie: Redakcja Katolika Tradycji. Zachowano styl mówiony]

"Je terminerai, mes bien chers frères, par ce que j'appellerai, un peu, mon testament. Testament, c'est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l'écho du testament de
Notre-Seigneur, novi et aeterni testamenti. « Novi et aeterni testamenti », c'est le prêtre qui récite ces paroles à la consécration du précieux Sang. « Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti », l'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son Sacrifice, c'est son
Sang, c'est sa Croix. Et cela est le ferment de toute la civilization chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel.

Zakończę, moi drodzy bracia, przez to, co nazwę w pewnym sensie moim testamentem. Testament to wzniosłe słowo, ponieważ chciałbym, aby był on echem testamentu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, novi et aeterni testamenti. [nowy i wieczny testament]. Novi et aeterni testamenti – te słowa wypowiada kapłan podczas konsekracji Przenajdroższej Krwi.

« Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti » - dziedzictwo, które nam pozostawił Jezus Chrystus, to Jego Ofiara, to Jego Krew, to Jego Krzyż. Jest to zaczyn każdej chrześcijańskiej cywilizacji i tego, co ma nas prowadzić do nieba.


Alors je vous dis : Pour la gloire de la Très Sainte Trinité, pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, pour l'amour de l'Eglise, pour l'amour du pape, pour l'amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut du monde, pour le salut des âmes, gardez ce testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Gardez le Sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Gardez la messe de toujours !

Dlatego mówię wam: na chwałę Trójcy Przenajświętszej, z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze czci, jaką macie dla Najświętszej Maryi Panny, z miłości do Kościoła, z miłości do Ojca Świętego, z miłości do biskupów, kapłanów, wszystkich wiernych, dla zbawienia świata, dla zbawienia dusz, zachowajcie ten testament Naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zachowajcie Ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa! Zachowajcie Mszę Wszechczasów!


Et vous verrez la civilisation chrétienne refleurir, civilization qui n'est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique, et cette cité catholique, c'est la cite catholique du ciel qu'elle prépare. Elle n'est pas faite pour autre chose, la cité catholique d'ici-bas, elle n'est pas faite pour autre chose que pour la cité catholique du ciel.

A ujrzycie, jak rozkwita na nowo cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja, która nie jest dla tego świata, ale która prowadzi do państwa katolickiego, a ta katolicka społeczność przygotowuje państwo katolickie w Niebie. Katolicka społeczność ziemska nie ma innego celu, niż bycie przygotowaniem państwa katolickiego w Niebie.

Alors en gardant le Sang de Notre-Seigneur Jésus- Christ, en gardant son Sacrifice, en gardant cette messe, messe qui nous a été léguée par nos prédécesseurs, messe qui a été léguée depuis les Apôtres jusqu'à aujourd'hui – et dans quelques instants je vais prononcer ces paroles sur le
calice de mon ordination, et comment voulez-vous que je prononce, sur le calice de mon ordination, d'autres paroles que celles que j'ai prononcées il y a cinquante ans sur ce calice,
c'est impossible, je ne puis pas changer ces paroles – alors nous continuerons à prononcer les paroles de la consécration, comme nos prédécesseurs nous l'ont appris, comme les papes, les évêques et les prêtres qui ont été nos éducateurs nous l'ont appris, afin que Notre-Seigneur Jésus-Christ règne et que les âmes soient sauvées par l'intercession de notre Bonne Mère du ciel.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il."

Zachowując więc Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachowując Jego Ofiarę, zachowując tę Mszę, tę samą, którą przekazali nam nasi poprzednicy, Mszę będącą spuścizną od czasów samych Apostołów, przekazywaną do dnia dzisiejszego – a za kilka chwil wymówię nad kielichem z moich święceń te same słowa, i jakże byście chcieli, abym miał wymówić inne słowa, niż te, które wypowiedziałem pięćdziesiąt lat temu nad tym kielichem, to przecież niemożliwe, nie wolno mi zmienić tych słów – więc będziemy dalej wypowiadać te same słowa konsekracji, jak nas nauczyli nasi poprzednicy, jak papieże, biskupi i kapłani, którzy byli naszymi wychowawcami, nas tego nauczyli, aby Pan nasz Jezus Chrystus królował i aby dusze się zbawiały za pośrednictwem naszej dobrej Matki Niebieskiej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

Justicia republicana española (1936-1939)

NIE OCZEKUJ SPRAWIEDLIWOŚCI OD WROGÓW KOŚCIOŁA

KILKA FILMÓW WARTYCH UWAGI...

1. "OSTATECZNE ROZWIĄZANIE" - męczennicy hiszpańscy
http://www.youtube.com/watch?v=KqXY6wi97K4&feature=related

2. Nie oczekujmy sprawiedliwości od wrogów Kościoła
http://www.youtube.com/watch?v=Ot5l5T5VpRA&feature=related

3. Broń Mistycznego Ciała Chrystusa jak toledańskiego Alcazaru
http://www.youtube.com/watch?v=eMnWInCJIGY&feature=related
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger