czwartek, 30 czerwca 2016

wtorek, 28 czerwca 2016

Alleluia dialogorum Angelus Domini, t. VIII cum Sequentia Virgni Mariae laudes, t. IIManuskrypty z Bazyliki Mariackiej tzw. chorału gdańskiego z  XIV/XV w. Obecnie w Bibliotece Gdańskiej PAN.

Wykonany w dniu 25 VI 2016 przez Scholę Gregoriana Gedanensis w Piwnicy Romańskiej (pierwotnie refektarz) pierwszego klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Po raz pierwszy od 500 lat od czasu zaniku katolickiego śpiewu w Gdańsku, wypartego przez herezję luterańską w XVI w. W roku 1572 wykorzystując zamieszanie w Królestwie Polskim związane ze śmiercią ostatniego Jagiellona Zygmunta II Augusta, protestanci usunęli katolików w głównego ołtarza Kościoła Mariackiego.

Ars Celebrandi AD 2016

Idea

Pro­po­nu­jemy Pań­stwu udział w warsz­ta­tach o sze­ro­kiej for­mule, które swoim zakre­sem obej­mują wszyst­kie ele­menty, skła­da­jące się na piękno litur­gii. Piękno to jest odbla­skiem piękna samego Boga, a dba­łość o nie jest wyra­zem naszej miło­ści do Stwórcy (...) III edy­cja warsz­ta­tów Ars Cele­brandi odbę­dzie się w dniach 4–11.08.2016 roku w Liche­niu, na tere­nie naj­więk­szego w naszym kraju sank­tu­arium maryj­nego. Jego cen­trum sta­nowi Bazy­lika Matki Bożej Licheń­skiej, a codzienną posługę peł­nią tu Księża Maria­nie. Dzięki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzienne litur­gie spra­wo­wane wg. nad­zwy­czaj­nej formy rytu rzym­skiego, jest prze­zna­czony kościół pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej oraz sąsia­du­jące kaplice.(...)

Orga­ni­za­to­rami warsz­ta­tów są księża oraz wierni dzia­ła­jący w die­ce­zjal­nych dusz­pa­ster­stwach i śro­do­wi­skach tra­dy­cji łaciń­skiej w Pol­sce.
Pod­miot odpo­wie­dzialny: Sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia.
Patro­nat hono­rowy nad wyda­rze­niem objął:

J.E. bp Wie­sław Mering
ordy­na­riusz włocławski

więcej:
http://arscelebrandi.pl/

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger