poniedziałek, 7 lipca 2014

ARS CELEBRANDI - Licheń 24-31.08.2014Idea

Chcemy zapro­po­no­wać Pań­stwu warsz­taty o sze­ro­kiej for­mule. Warsz­taty, które swoim zakre­sem obejmą wszyst­kie ele­menty, skła­da­jące się na piękno litur­gii. Piękno to jest odbla­skiem piękna samego Boga, a dba­łość o nie jest wyra­zem naszej miło­ści do Stwórcy. Dla­czego jest to tak istotne? Papież Bene­dykt XVI napi­sał w adhor­ta­cji Sacra­men­tum Caritatis:IMG_9333
“Piękno litur­gii jest czę­ścią tej tajem­nicy; ona jest naj­wyż­szym wyra­zem chwały Bożej i stanowi, w pew­nym sen­sie, otwar­cie się Nieba ku ziemi. (…) Piękno nie jest więc jedy­nie czyn­ni­kiem deko­ra­cyj­nym litur­gii; ono jest jej ele­men­tem kon­sty­tu­tyw­nym, gdyż jest atry­bu­tem samego Boga i Jego Obja­wie­nia. Wszystko to winno spra­wić, byśmy byli świa­domi, jaką należy zacho­wać uwagę, by litur­gia jaśniała zgod­nie z jej wła­ściwą naturą.”
To zada­nie spo­czywa na każ­dym z nas. Począw­szy od nie­oce­nio­nej roli kapłana, który w boga­tej sza­cie obrzę­dów, pełni święty urząd ofiar­nika, poprzez odpo­wie­dzialną posługę mini­stran­tów, a skoń­czyw­szy na muzy­kach, któ­rych gra i śpiew dodają obrzę­dom wznio­sło­ści i majestatu.
W naszym kraju odby­wają się liczne warsz­taty liturgiczno-muzyczne. U czę­ści z nas pozo­staje jed­nak cza­sem pewien nie­do­syt. Tam, gdzie roz­brzmiewa piękna muzyka, bra­kuje czę­sto rów­nie dobrze przy­go­to­wa­nej litur­gii. Tam, gdzie dba się o litur­gię, nie­kiedy bra­kuje odpo­wied­niej muzyki. Nasze warsz­taty to pomysł na kom­ple­men­tar­ność i har­mo­nię. Próba uka­za­nia koniecz­nej i potrzeb­nej współ­pracy, wza­jem­no­ści, sym­bo­licz­nego dia­logu ołta­rza z chó­rem i pre­zbi­te­rium z nawą. W litur­gii każdy z nas ma swoje miej­sce oraz zada­nie. Kiedy wszystko jest na swoim miej­scu, nasza modli­twa staje się jed­nym gło­sem pły­ną­cym pod nie­bie­skie skle­pie­nia. Ta jed­ność w wie­lo­ści, powszech­ność i wspól­no­to­wość, od wie­ków prze­ja­wia się w tra­dy­cyj­nej litur­gii Kościoła, a jej zewnętrz­nym wyra­zem jest cho­ciażby sym­bo­liczne skie­ro­wa­nie na wschód.
gorzkie zale 3Dla­tego naszą modli­twę i spo­tka­nie z Bogiem chcemy opie­rać na tra­dy­cyj­nych for­mach obrzę­do­wo­ści: litur­gii w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego, tra­dy­cyj­nym śpie­wie i posta­wach. Te formy modli­twy, prze­ży­wa­jące dzi­siaj swo­isty „rene­sans”, uczą nas medy­ta­cji i wyci­sze­nia, ado­ra­cji i dzięk­czy­nie­nia oraz tego, że Bóg przy­cho­dzi do nas w ciszy, będą­cej ode­rwa­niem od hałasu codzien­no­ści. Sobór Waty­kań­ski II w Kon­sty­tu­cji o Litur­gii Świę­tej wyra­ził chęć, by „wszyst­kie praw­nie uznane obrządki (…) zacho­wać i zapew­nić im wszelki rozwój”(SC 4). Idąc za tym wezwa­niem, pra­gniemy pogłę­biać zarówno prak­tyczną zna­jo­mość obrzę­dów nad­zwy­czaj­nej formy rytu rzym­skiego jak i ich duchowe zna­cze­nie. Liczymy, że ini­cja­tywa ta w jakimś stop­niu przy­czyni się do reali­za­cji życze­nia papieża Bene­dykta XVI, który w liście dołą­czo­nym do Motu Pro­prio Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum, zachę­cał, byśmy: „zacho­wali i chro­nili bogac­twa będące owo­cem wiary i modli­twy Kościoła” .
Wie­rzymy, że te warsz­taty nie tylko przy­czy­nią się do lep­szego spra­wo­wa­nia i prze­ży­wa­nia litur­gii przez samych uczest­ni­ków, ale także wynie­sione przez nich doświad­cze­nie zosta­nie prze­nie­sione w miej­sca, w któ­rych uczest­nicy warsz­ta­tów na co dzień dbają o litur­gię i muzykę, tak by lud wierny poprzez „kult odda­wany Bogu przez Kościół w zjed­no­cze­niu z Jego Boską Głową” był „w naj­wyż­szym stop­niu sku­teczny dla osią­gnię­cia świę­to­ści.” (Media­tor Dei, Pius XII)
Odkryjmy razem bogac­two, które daje nam święta Matka Kościół, aby­śmy mogli otwie­rać je przed innymi!
Zapra­szamy Cię na warsz­taty Ars Cele­brandi. Przy­jedź i odkryj tutaj swoje miejsce!

Infor­ma­cje prak­tyczne

arkaWarsz­taty odbędą się w dniach 24–31.08. br. w samym sercu Pol­ski, na tere­nie naj­więk­szego w naszym kraju sank­tu­arium maryj­nego. Jego cen­trum sta­nowi Bazy­lika Matki Bożej Licheń­skiej, a codzienną posługę peł­nią tu Księża Maria­nie. Dzięki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzienne litur­gie spra­wo­wane wg. nad­zwy­czaj­nej formy rytu rzym­skiego, zosta­nie prze­zna­czony kościół pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej, który przez cały czas trwa­nia warsz­ta­tów będzie do naszej dyspozycji.
Koszt udziału w warsz­ta­tach wynosi 480zł. W cenię wli­czone jest:
– 7 noc­le­gów w domu piel­grzyma Arka w poko­jach 5, 6 i 7 oso­bo­wych z łazien­kami (Wi-Fi w budynku)
– 3 posiłki dzien­nie (od kola­cji w dniu przy­jazdu do obiadu w dniu wyjazdu)
– warsz­taty prak­tyczne pro­wa­dzone przez doświad­czo­nych muzy­ków, cere­mo­nia­rzy i kapła­nów
– mate­riały szko­le­niowe, msza­liki i śpiewniki.
MBDom Piel­grzyma Arka został wybu­do­wany w 2003 roku i znaj­duje się w bar­dzo malow­ni­czym miej­scu. Ogrody ota­cza­jące budy­nek sta­no­wią ide­alną prze­strzeń dla odpo­czynku oraz medy­ta­cji. W budynku znaj­duje się kaplica, bar szyb­kiej obsługi, kawiar­nia oraz księ­gar­nia. Obok znaj­duje się dozo­ro­wany, cało­do­bowy par­king dla samo­cho­dów oso­bo­wych oraz auto­bu­sów. Kościół, w któ­rym będą się odby­wały nabo­żeń­stwa, jest odda­lony od domu o kilka minut, bazy­lika zaś o 200 metrów.
Codzienne bloki warsz­ta­towe będą odby­wały się w ośmiu gru­pach, wydzie­lo­nych spo­śród trzech kate­go­rii, skie­ro­wa­nych do mini­stran­tów, księży i kle­ry­ków oraz muzy­ków. Można zapi­sać się do jed­nej bądź dwóch grup. Moż­liwe jest także prze­miesz­cza­nie się pomię­dzy gru­pami zgod­nie z pre­fe­ren­cjami bądź naby­wa­niem kolej­nych umie­jęt­no­ści. Można wresz­cie wzięć udziału w warsz­ta­tach litur­gicz­nych bez zapi­sy­wa­nia się do jakiej­kol­wiek z grup (np. celem odby­cia pry­wat­nych reko­lek­cji czy spę­dze­nia czasu na wyci­sze­niu i modlitwie).
Księża uda­jący się na warsz­taty powinni zabrać ze sobą sutannę, biret, hume­rał, albę i komżę (w miarę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nych kro­jach i z natu­ral­nych mate­ria­łów). Uczest­nicy warsz­ta­tów mini­stranc­kich powinni posia­dać wła­sną sutannę oraz komżę (liczba dostęp­nych na miej­scu sutann i komży mini­stranc­kich będzie ogra­ni­czona). Osoby nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział w warsz­ta­tach pod opieką osoby dorosłej.

Patronat honorowy

09 mar 2014
mering
Patro­nat hono­rowy nad Warsz­ta­tami objął J.E. ks. bp Wie­sław Mering, ordy­na­riusz włocławski.
Cie­szę się do pla­no­wa­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych w Liche­niu: są bez wąt­pie­nia i ważne i potrzebne. Z wielką rado­ścią obej­muję Hono­ro­wym Patro­na­tem Warsz­taty Litur­giczne „ARS CELEBRANDI” oraz z chę­cią wziął­bym udział w jakiejś z czę­ści tego Przed­się­wzię­cia. Dla Orga­ni­za­to­rów i Uczest­ni­ków tego Wyda­rze­nia życzę wielu dobrych owoców.”
Księ­dzu Bisku­powi Wie­sła­wowi ser­decz­nie dzię­ku­jemy za dobre słowo!

Muzycy na Ars Celebrandi

08 mar 2014
page
W minio­nym tygo­dniu pre­zen­to­wa­li­śmy na Face­bo­oku muzy­ków, któ­rzy popro­wa­dzą grupy warsz­ta­towe. Mamy nadzieje, że nasza oferta sprawi, że każdy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Warsz­taty muzyki poli­fo­nicz­nej popro­wa­dzi Paweł Bębe­nek. Warsz­taty cho­rału gre­go­riań­skiego i domi­ni­kań­skiego popro­wa­dzą Mar­cin Bornus-Szczyciński oraz Robert Pożar­ski. Warsz­taty cho­rału żeń­skiego popro­wa­dzi Joanna Orzeł. Śpie­wem tra­dy­cyj­nych pol­skich pie­śni naboż­nych pokie­ruje Adam Strug.

Witaj na naszej stronie!

01 mar 2014
fot. Marcin Mituś
fot. Mar­cin Mituś
Długo kaza­li­śmy Wam cze­kać, ale w końcu jest! Z dumą pre­zen­tu­jemy stronę inter­ne­tową Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Cele­brandi oraz oczy­wi­ście same Warsz­taty. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ich ideą, pla­nem i innymi szcze­gó­łami. Być może to wyda­rze­nie wycho­dzi na prze­ciw wła­śnie Twoim ocze­ki­wa­niom! Zapra­szamy do śle­dze­nia naszej strony, która będzie uzu­peł­niana o kolejne infor­ma­cje i szcze­góły. Zapew­niamy, że jesz­cze Cię zaskoczymy!
Na stro­nie znaj­dziesz rów­nież for­mu­larz zapi­sów na Warsz­taty. Liczba miejsc jest ogra­ni­czona, a pierw­sze 10 osób, które się zapi­sze może liczyć na rabaty, więc warto się pospieszyć!
Zachę­camy do obser­wo­wa­nia naszego pro­filu face­bo­oko­wego, gdzie już od ponie­działku roz­pocz­niemy pre­zen­ta­cję muzy­ków pro­wa­dzą­cych warsz­taty. Jeśli masz jakieś pyta­nia, możesz się z nami skon­tak­to­wać, chęt­nie na nie odpowiemy.
http://arscelebrandi.pl/

Brak komentarzy: