sobota, 13 grudnia 2014

Władze Radzynia Podlaskiego zawierzają miasto Jezusowi

Za­wie­rze­nie Je­zu­so­wi mia­sta za po­śred­nic­twem Matki Bo­skiej - to jedna z pierw­szych de­cy­zji no­we­go bur­mi­strza Ra­dzy­nia Pod­la­skie­go, Je­rze­go Rę­be­ki - po­da­je gazeta.​pl. Były poseł PiS zo­stał bur­mi­strzem mia­sta po wy­gra­nej w dru­giej turze wy­bo­rów. Jak sam mówi "jest czło­wie­kiem głę­bo­kiej wiary".


Foto: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta Jerzy Rębek
Gazeta.​pl in­for­mu­je o mailu od czy­tel­ni­ka, który za­uwa­żył, że w cza­sie mszy w in­ten­cji miesz­kań­ców, która od­bę­dzie się dziś o godz. 18 w ko­ście­le Trój­cy Świę­tej zo­sta­nie "do­ko­na­ny akt za­wie­rze­nia Panu Je­zu­so­wi przez ręce Maryi Panny Mia­sta Ra­dzyń Pod­la­ski i jego miesz­kań­ców". Czy­tel­nik za­uwa­ża, że wybór Ko­ścio­ła, w któ­rym od­bę­dzie się msza, nie jest przy­pad­ko­wy, gdyż pro­boszcz pa­ra­fii "otwar­cie wspie­rał obec­ne­go bur­mi­strza".
We­dług bur­mi­strza "nie ma po­wo­dów do sen­sa­cji". Rębek tłu­ma­czy, że za­mó­wił mszę dla dobra Ra­dzy­nia "za­rów­no dla wie­rzą­cych, jak i nie­wie­rzą­cych".
O Je­rzym Rę­be­ku było już gło­śno w maju 2013 roku w związ­ku z wy­po­wie­dzią do­ty­czą­cą in vitro, skie­ro­wa­ną do dzie­ci od­wie­dza­ją­cych Sejm. "Niech to usły­szy naj­młod­sze po­ko­le­nie: żeby sio­strzycz­ka lub bra­ci­szek na­ro­dził się z in vitro, kil­ko­ro spo­śród nich musi umrzeć. To na­ru­sza piąte przy­ka­za­nie, które mówi »Nie za­bi­jaj«" mówił.
(mp; NZ)

 http://wiadomosci.onet.pl/lublin/wladze-radzynia-podlaskiego-zawierzaja-miasto-jezusowi/emc6z?utm_source=onetsg_fb&utm_medium=onetsg_fb_info&utm_campaign=onetsg_fb

Brak komentarzy: